Organizarea activității

Cadrul legal de desfăşurare a activităţii de inspecţie socială

 

Activitatea de inspecţia socială se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile subordonale, fiind principalul instrument de control, evaluare şi monitorizare al Ministerului Muncii şi Justitiei Sociale, în domeniul asistenţei sociale.

 

Potrivit art. 108 din Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011, activitatea de inspecţie socială se realizează de către inspectorii sociali care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării şi beneficiază de statutul specific personalului cu atribuţii de inspecţie şi control. În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, inspectorii sociali efectuează evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii şi serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.

 

În cadrul Agenţiei Judetene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj funcţionează Serviciul Inspecţie Socială care este format din 8 persoane, 7 inspectori sociali si 1 sef serviciu.

 

Printre principalele atribuţii ale Serviciului Inspecţie Socială prevazute in O.U.G. nr. 113/2011 si H.G. nr. 151/2012:

 • asigură exercitarea activităţilor de inspecţie la nivel teritorial în domeniul sistemului naţional de asistenţă socială, în scopul respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor;
 • desfasoara activitatea de control la nivel de judet, precum şi de monitorizare a modului în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială la nivel teritorial, in baza ordinelor de deplasare si cu respectarea metodologiilor, instructiunilor si a procedurilor de lucru aprobate;
 • controleaza si monitorizeaza modul in care sunt stabilite si acordate beneficiile de asistenta sociala, serviciile sociale, modul de indeplinire a prevederilor legale privind incadrarea in grad si tip de handicap, in grad de invaliditate sau in grad de dependenta, dupa caz;
 • evalueaza, monitorizeaza si controleaza activitatea furnizorilor de servicii sociale publici si privati din punctul de vedere al respectarii standardelor de calitate si de cost, precum si al eficientei si performantei acestora;
 • propun teme de control in vederea includerii in planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente politicilor aferente sistemului national de asistenta sociala;
 • promoveaza actiuni se informare si constientizare a cetatenilor asupra drepturilor sociale si stabilesc programe de colaborare cu societatea civila;
 • constata savarsirea faptelor prin care se incalca prevederile legale din domeniul asistentei sociale si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de lege;
 • propun suspendarea ori incetarea temporara sau definitiva a beneficiului de asistenta sociala/serviciului social in cazul incalcarii grave a prevederilor legale in domeniuşi urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse ;
 • controleaza si monitorizeaza modul de indeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizarii sociale;
 • elaboreaza rapoartele de evaluare, monitorizare si control, precum si analize specifice activitatii de inspectie desfasurate la nivel judetean;
 • fac propuneri de imbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale;
 • actioneaza la nivel judetean pentru prevenirea si inlaturarea efectelor oricaror acte sau fapte care incalca principiile si normele din domeniul asistentei sociale, stabilite prin tratatele internetionale la care Romania este parte sau prin reglementarile Uniunii Europene;
 • transmit, la solicitarea Agentiei Nationale, informatiile privind activitatea de control din domeniul inspectiei sociale;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la drepturile sociale;
 • propun autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie;
 • dispun în cazul autorităţilor administraţiei publice, precum şi în cazul persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, acordarea, suspendarea sau încetarea, după caz, a drepturilor sociale atunci când se constată că acestea nu au fost acordate în conformitate cu prevederile legale;
 • constată şi sancţionează neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma activităţii de inspecţie socială;
 • sesizează organele competente, în cazul în care se constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale a căror cercetare nu se află în sfera proprie de competenţă;
 • desfăşoară activităţi de cercetare şi analiză socială, pentru cunoaşterea realităţii sociale, ca urmare a controlului sau a rezultatelor acestuia, şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
 • elaborează situaţii statistice şi analize specifice activităţii de control desfăşurate la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.

 

Principalele atributii ale inspectorilor sociali prevazute in O.U.G. nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:

 • controlează şi monitorizează modul de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială;
 • controlează şi monitorizează modul de acordare şi de furnizare a serviciilor sociale;
 • controlează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz;
 • controlează respectarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor din sistemul de protecţie socială;
 • evaluează şi monitorizează modul de respectare a criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelurilor de calitate; formulează recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciului social evaluat, după caz;
 • monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor/recomandărilor dispuse în activitatea de control şi evaluare şi, după caz, aplică sancţiunile contravenţionale pentru neîndeplinirea acestora, conform prevederilor legale;
 • îndrumă persoanele fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, în vederea îmbunătăţirii activităţii şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;
 • desfăşoară activităţi de investigare socială privind modul de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială, a furnizării serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz;
 • utilizează echipamente specifice misiunii de inspecţie şi activităţii de investigare socială, respectiv fotografiere şi/sau înregistrare, pentru susţinerea cazurilor care aduc atingere vieţii şi siguranţei beneficiarului, precum şi în cazurile de fraudă, abuz şi neglijenţă în sistemul de protecţie socială;
 • consemnează declaraţiile persoanelor care pot oferi informaţii cu privire la obiectul misiunii de inspecţie sau activităţii de investigare socială, cu sau fără prezenţa martorilor;
 • dispune măsuri de remediere a deficienţelor constatate în timpul misiunii de inspecţie ca urmare a nerespectării legislaţiei în vigoare, stabileşte termene de realizare şi responsabili pentru ducerea la îndeplinire a acestora şi aplică sancţiuni contravenţionale, după caz;
 • sesizează instituţiile abilitate, conform legislaţiei specifice, în cazul constatării faptelor săvârşite cu încălcarea unor prevederi legale, ce excedează atribuţiilor sale;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în domeniul său de activitate, conform legislaţiei în vigoare;
 • desfăşoară activităţi de evaluare în domeniul protecţiei sociale pe teritoriul altor state la solicitarea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu respectarea legislaţiei statutului respectiv şi a convenţiilor încheiate de România cu aceste state.

 

Activitatea de inspecţie socială cuprinde: misiuni de inspecţii tematice, misiuni de evaluare/ monitorizare şi misiuni de inspecţii inopinate.

Misiunile de inspecţie tematică – sunt prevăzute în planul anual de control, se desfăşoară simultan în toate judeţele ţării într-o perioadă determinată de timp şi au la bază o metodologie de control unitară. Misiunile de inspecţie tematică ce au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale se realizează prin anunţarea prealabilă a furnizorului de servicii sociale, cu cel puţin 7 zile înainte de data controlului, prin notificare. Acest tip de control oferă o imagine de ansamblu a modului de organizare şi desfăşurare a sistemului de acordare a serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă sociale de către furnizori, persoane fizice sau juridice, publice sau private, cu relevanţă asupra problemei care constituie tema controlului. La finalul fiecărei campanii de inspecţie tematică se întocmește un raport tematic naţional ce conţine principalele constatări, concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ aferent activităţii inspectate.

Misiunile de evaluare/ monitorizare – se realizează în scopul asigurării calităţii serviciilor sociale şi constau în verificarea modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc cerinţele specifice de calitate evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi indicatori. Misiunile de evaluare în teren şi de monitorizare a serviciilor sociale se efectuează în baza prevederilor Legii nr. 197/2012, şi ale HG nr. 118/2014 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012. Misiunile de evaluare/ monitorizare se planifică lunar de către agenţiile teritoriale şi sunt notificate furnizorul serviciului social cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea evaluării în teren. La finalul misiunilor de evaluare/ monitorizare, inspectorii sociali care au realizat evaluarea în teren completează documentele prevăzute de HG 118/2014 – în concordanţă cu situaţia identificată în teren – şi le transmit compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Justitiei Sociale/ Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie/ Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu Dizabilităţi/ Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, după caz.

Misiunile de inspecţie inopinată – constau în verificarea punctuală şi neanunţată a activităţii entităţilor supuse inspecţiei, ca urmare a unor sesizări făcute de persoane fizice sau juridice, publice ori private, sau ca urmare a autosesizărilor. Misiunile de inspecţie inopinată se pregătesc, se organizează şi se instrumentează la nivelul ANPIS/AJPIS, după caz. Termenul de soluţionare este cel prevăzut în legislaţia care reglementează activităţile de soluţionare a petiţiilor, exceptând situaţiile urgente, care se soluţionează cu celeritate, sau alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, misiunile de control inopinat care vizează situaţii de nerespectare a criteriilor, a standardelor minime de calitate sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, se realizează în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.

Indiferent de tipul de inspecţie, în situația în care au fost identificate nereguli în activitatea desfăşurată de instituţiile controlate, inspectorii sociali dispun măsuri/recomandari de remediere a deficienţelor constatate, monitorizarea acestora fiind realizată până la implementarea integrală a măsurilor stabilite în procesele-verbale de control.

Entităţi supuse inspecţiei:

 • autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
 • persoanele fizice sau juridice publice şi private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale;
 • furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi, precum şi serviciile sociale oferite de către aceştia.

Activitatea de control este exercitată în domeniul:

 • beneficiilor de asistenţă socială
 • serviciilor sociale
 • protectiei persoanelor cu dizabilitati

 

Principalele acte normative care din punct de vedere contravenţional stabilesc competenţe inspectorilor sociali:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială:
 • Legea197/ 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • Legea 272/ 2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului (R);
 • Legea 448/ 2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (R);
 • Legea 416/ 2001privind venitul minim garantat;
 • Legea 277/ 2010privind privind alocaţia pentru susţinerea familiei (R);
 • Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Ordonanţă de Urgenţăa Guvernului   70 / 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 • Ordonanţă Guvernului nr. 68 / 2003privind serviciile sociale.

 

Pentru toate actele normative vor fi avute în vedere, completările, modificările şi abrogările ulterioare.