Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional superior

Nr. 11542/28.06.2019

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție vacante de inspector, grad profesional superior

În conformitate cu prevederile art.148 și art.149, alin(1)-(5) din H G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.90 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată , cu modificările și completările ulterioare, Agenția Județeana pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Economic, financiar contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice  – Activitatea de gestionare debitori și creditori

 

Condiții specifice pentru ocupare:

Studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice;

Condițiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel de bază

 

Funcționarii publici interesați sunt rugați să depună la Compartimentul Economic, Financiar contabilitate, Resurse Umane…, în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, următoarele documente:

  1. cerere de transfer la cerere
  2. curriculum vitae
  3. copia actului de identitate
  4. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice
  6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat și instituția angajatoare (sau după caz, adeverință).

Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, și se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționarul public responsabil din cadrul AJPIS Gorj, sau în copii legalizate.

În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul și ora susținerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a AJPIS Gorj – www.gorj.mmanpis.ro, secțiunea Anunțuri de interes public și afișate la sediul instituției.

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul Economic …resurse umane.