ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 

Lista informaţiilor de interes public

 • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea AJPIS
 • Structura organizatorică a AJPIS GORJ;
 • Programul de funcționare;
 • Programul de audiențe al AJPIS GORJ;
 • Conducerea AJPIS GORJ;
 • Date de contact ale AJPIS GORJ;
 • Buget din toate sursele de venituri;
 • Bilanțuri contabile;
 • Plăți efectuate de AJPIS GORJ;
 • Veniturile salariale ale personalului AJPIS GORJ;
 • Achiziții publice;
 • Declarațiile de avere și interese ale personalului AJPIS GORJ;
 • Materiale informative elaborate de AJPIS GORJ;
 • Actele normative din domeniul de activitate al AJPIS;
 • Raportul anual de activitate

 

Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

 1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
 7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii, de AJPIS

 • Planul anual de control;
 • Raportul anual de activitate al AJPIS;
 • Rapoarte de activitate lunare;
 • Rapoarte tematice naționale;
 • Statistici privind numărul de beneficiari și plățile aferente;
 • Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public;
 • Proceduri de sistem și proceduri operaționale specifice activității AJPIS;
 • Planul anual de audit public intern;
 • Raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în agenţie, adeverinţe;
 • Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, sancţionări, pensionări;
 • Răspunsuri la solicitările presei;
 • Comunicate de presă;
 • Materiale pentru site;
 • Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


Persoana responsabila pentru rezolvarea petițiilor 

Rîcu Simona

 

Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public:

Bădița Janina Loredana